menu


יום רביעי, 19 בפברואר 2014

חלק שני, האם היטלר באמת מת? ההשפעה של האילומנטי הציוני-נאצי בימינו אנו

ממשיכים עם המסתורין אשר כרוך במעשי הנאצים שלאחר מלחמת העולם השניה, למה היה כזה עניין במדינות אמריקה הלטינית- בעיקר :ברזיל, פארגוואי, ארגנטינה, צ'ילה,בוליביה וקולומביה בין אחרות?
האם הם הכינו משהו מבעוד מועד- למקרה שיפסידו את המלחמה?
האם הם רצו להבטיח את המשך משטרם רק שהפעם מבין הצללים וללא מפריע?
האם יכול להיות שבין השאר, מטרתם הייתה -- בניה מחדש של האימפריה הנאצית-ארית?
מי מאחורי כל זה? האם אלו בעלי הכוח האמיתיים, הנראים ואלו שמבין הצללים של השלטון אשר מאז הגעתם לארץ הצליחו לשלוט,אם בעבר הרחוק, או בהווה- בכל אותם אנשים נאיבים, פתיים שהם קלים למניפולציה וכל זאת על מנת לשרת את הנאותיהם הפרטיות?

בקשר לחוצנים הללו אשר מסווים עצמם כבני אנוש, האם הם היחידים אשר קיימים ושולטים באנושות הרדומה או שישנם אחרים- בעלי כוח רב, אשר שולטים מן הצללים בבעלי הכוח היהירים ובעלי תחושת העליונות מאז הזמן הנאצי-פאשיסטי של הרייך השלישי. אולם,חוץ מזה, מה קרה לאדולף היטלר? האם הוא מת יחד עם צבאו בזמן כיבושה של ברלין , כמו המנהיג הדיקטטורי האמיץ על פי שהם אוהבים לתאר- או שאולי משהו אחר קרה,משהו בלתי ידוע לאוכלוסיה העולמית?